Bron ontwikkeling

Het uiteindelijke doel van bronontwikkeling is het opleveren van een bron met maximale capaciteit en levensduur, door het verwijderen van vuil en fijne delen uit het pakket en de omstorting waarin het bronfilter is gesteld.

De toename van capaciteit heeft als direct gevolg dat de te leveren pompenergie zal afnemen doordat het grondwater minder weerstand ondervindt bij passeren van het bronfilter en de omstorting. Dit bij zowel onttrekking als infiltratie.

Door het verwijderen van vuil en fijne delen zal de kans op putverstopping aanzienlijk afnemen. Tevens heeft dit een positief effect op de bedrijfszekerheid en levensduur van de overige aangesloten installatiedelen.

Werkwijze

Na het initiële schoonpompen van de bron waarbij de toevoegmiddelen uit de boorvloeistof worden verwijderd kan er gekozen worden voor een aantal stappen.

Jutteren

Bij jutteren maken we gebruik van lucht. We sluiten de bron af en zetten deze op een overdruk om zo het waterpeil +/- 15 meter te verlagen. Door deze lucht snel te laten ontsnappen zal het waterpeil in de bronbuis zeer snel stijgen waarbij het grondwater met hoge snelheid uit de omringende bodem zal toestromen, en de daar aanwezige fijne deeltjes meeneemt. Middels luchtliften (inblazen van perslucht ter hoogte van de zandvang van de bron) verwijderen we deze deeltjes uit de bron. Het proces van jutteren en luchtliften wordt met tussenpozen herhaald tot het vrijkomende grondwater helder is.

Sectiegewijs schoonpompen

Sectiegewijs schoonpompen gebeurt door een bronfilter in delen van ongeveer 1,5 meter schoon te pompen.  We doen dit middels een onderwaterpomp of luchtliften tussen twee rubber flappen. Op locaties waar het lozen van grondwater om verschillende redenen lastig is te organiseren kunnen we kiezen om het sectiegewijs schoonpompen uit te voeren volgens de rondpompmethode. Hierbij pompen we het grondwater rond door het filtertraject waarbij we het vuil met tussenpozen afvoeren middels luchtliften.

Intermitterend schoonpompen

Hierbij plaatsen we een onderwaterpomp in de bron. Door deze nu met tussenpozen in en uit te schakelen wordt het bronfilter ontdaan van zand en slibdeeltjes.

Tweelingpompen

Daar waar meerdere bronnen ontwikkeld dienen te worden kan gekozen worden om het uit de  bron onttrokken grondwater in een andere bron te infiltreren. We plaatsen hierbij een bezinkbak of filter om het grondwater te reinigen. Het spreekt voor zich dat een deel van het grondwater alsnog geloosd zal moeten worden en deze methode niet de voorkeur verdient.

Stofzuigen

Na gereedkomen van de voorafgaande werkzaamheden wordt het laatste vuil uit de zandvang verwijderd.

Flowmeting

Middels een flowmeting wordt het specifieke debiet van de bron bepaald. Door de afpomping en/of stijghoogte te registreren kan in de toekomst een goed beeld van de staat van de bron worden bepaald.

Bronregeneratie

Hoewel wij alles in het werk stellen om een kwalitatief hoogstaand product af te leveren zal na verloop van tijd uiteindelijk de capaciteit van een bron afnemen. Daarbij moeten we in gedachte houden dan bronnen een technische levensduur (afhankelijk van onderhoud) van wel 20 jaar kunnen hebben.

Oorzaken afname capaciteit – putverstopping

Afname van capaciteit en uiteindelijk putverstopping kan worden veroorzaakt door een aantal verschillende oorzaken als;

  • Verstoppen van de boorgatwand door (klei)deeltjes
  • Chemische neerslag als ijzer (bruin), mangaan (zwart) en kalk
  • Aangroei van neerslag
  • Ontgassing van grondwater
  • Wisselende waterkwaliteit
  • Lekkages van bronkop, pakkingen, appendages of leidingwerk

Door gebruik te maken van de beschreven methoden, eventueel in combinatie met toevoegmiddelen is over het algemeen een bron prima te regenereren tot wel over de originele ontwerpcapaciteit.